Laravel

Cài đặt Laravel Valet trên MacOS

Để cài đặt Laravel Valet trên máy MacOS, bạn sẽ cần phải cài đặt Homebrew, PHP, Composer và sau đó cài đặt Laravel Valet. Dưới đây là các bước chi tiết:

1. Cài đặt Homebrew:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

2. Cài đặt PHP:

Homebrew sẽ giúp bạn cài đặt PHP dễ dàng:

brew install php

3. Cài đặt Composer:

Composer là một công cụ quản lý package phụ thuộc cho PHP. Bạn có thể cài đặt Composer bằng cách sử dụng curl:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

4. Cài đặt Laravel Valet:

Đầu tiên, cài đặt Laravel Valet với Composer:

composer global require laravel/valet

Sau đó, thêm thư mục bin của Composer vào biến môi trường PATH. Thêm dòng sau vào file ~/.bash_profile hoặc ~/.zshrc (tùy thuộc vào shell bạn sử dụng):

export PATH="$PATH:$HOME/.composer/vendor/bin"

Sau đó, chạy câu lệnh sau để nguồn cấp lại file profile:

source ~/.bash_profile

hoặc

source ~/.zshrc

Cuối cùng, chạy câu lệnh valet install để cài đặt và cấu hình Valet:

valet install

5. Sử dụng Laravel Valet:

Bây giờ, bạn đã có thể sử dụng Laravel Valet. Điều hướng đến thư mục chứa dự án Laravel của bạn và sử dụng lệnh valet park để đăng ký thư mục này với Valet. Sau đó, bạn có thể truy cập vào ứng dụng Laravel của mình từ trình duyệt với URL có dạng http://<tên-dự-án>.test.

Chú ý: Một số phiên bản MacOS có thể yêu cầu các bước cài đặt khác nhau. Nếu bạn gặp lỗi trong quá trình cài đặt, hãy tham khảo tài liệu chính thức của Laravel Valet hoặc Homebrew.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close