Laravel

Lộ trình học Laravel cho người mới bắt đầu trong 4 tuần

Tuần 1: Cơ bản Laravel

Ngày 1: Cài đặt Laravel và khám phá cấu trúc thư mục

Bài tập:

 1. Cài đặt Laravel trên máy tính của bạn và tạo một project mới.
 2. Khám phá cấu trúc thư mục của Laravel, hãy cho biết mỗi thư mục có chức năng gì trong project.

Ngày 2: Cấu hình Laravel

Bài tập:

 1. Sửa đổi cấu hình ứng dụng Laravel để tùy chỉnh cài đặt cho phù hợp với yêu cầu của bạn.
 2. Tạo một số biến môi trường (environment variables) cho ứng dụng của bạn.

Ngày 3: Tìm hiểu về Routing và Controller

Bài tập:

 1. Tạo một vài route đơn giản và truy cập chúng để xem kết quả.
 2. Tạo một controller mới và thêm phương thức (method) để xử lý các request gửi đến các route đã tạo.

Ngày 4: Tìm hiểu về Blade Template và View

Bài tập:

 1. Tạo một view đơn giản bằng Blade template và hiển thị nó trên trình duyệt.
 2. Sử dụng các biến và điều kiện trong Blade template để tạo các template động.

Ngày 5: Tìm hiểu về Middleware

Bài tập:

 1. Tạo một middleware mới và sử dụng nó để kiểm tra và xử lý các request đến các route đã tạo trước đó.
 2. Áp dụng middleware đã tạo vào một số route và xem kết quả.

Tuần 2: Laravel và Database

Ngày 6: Tìm hiểu về Eloquent ORM và Migration

Bài tập:

 1. Tạo một migration mới để tạo bảng trong database.
 2. Tạo một model mới và sử dụng Eloquent để thực hiện các thao tác CRUD với bảng đã tạo.

Ngày 7: Tìm hiểu về Form và Validation

Bài tập:

 1. Tạo một form đơn giản để tạo mới hoặc chỉnh sửa một bản ghi trong database.
 2. Sử dụng các rule validation của Laravel để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào từ form.

Ngày 8: Tìm hiểu về Authentication

Bài tập:

 1. Cấu hình Laravel để sử dụng chức năng Authentication.
 2. Tạo một hệ thống đăng nhập đơn giản bằng Authentication của Laravel.

Ngày 9: Tìm hiểu về Authorization

Bài tập:

 1. Sử dụng Policy của Laravel để xác định quyền truy cập cho các tài nguyên trong ứng dụng của bạn.
 2. Tạo một middleware mới để kiểm tra quyền truy cập của người dùng.

Ngày 10: Tìm hiểu về File Storage và Upload

Bài tập:

 1. Tìm hiểu về cách Laravel xử lý các file upload trong ứng dụng của bạn.
 2. Thực hiện các thao tác CRUD với các file được lưu trữ trong ứng dụng của bạn.

Tuần 3: Laravel và API

Ngày 11: Tìm hiểu về API và JSON

Bài tập:

 1. Tạo một API đơn giản để truy xuất và hiển thị dữ liệu từ database.
 2. Sử dụng các định dạng JSON để truyền tải dữ liệu giữa ứng dụng và API.

Ngày 12: Tìm hiểu về Email và Notification

Bài tập:

 1. Cấu hình Laravel để gửi email trong ứng dụng của bạn.
 2. Tạo một hệ thống thông báo (notification) để gửi email cho người dùng khi có hoạt động xảy ra trong ứng dụng.

Ngày 13: Tìm hiểu về Queue và Job

Bài tập:

 1. Tạo một job mới và đưa nó vào hàng đợi (queue) để xử lý trong background.
 2. Sử dụng queue để tạo một hệ thống đồng bộ hoạt động trong ứng dụng của bạn.

Ngày 14: Tìm hiểu về Testing

Bài tập:

 1. Tạo một bộ kiểm thử (test suite) cho ứng dụng của bạn.
 2. Sử dụng các công cụ kiểm thử của Laravel để kiểm tra tính đúng đắn và hoạt động của các phương thức và chức năng trong ứng dụng.

Tuần 4: Tổng kết và thực hành

Ngày 15: Xây dựng ứng dụng Laravel đơn giản

Ngày 16-19: Thực hành và làm việc với ứng dụng Laravel của bạn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close