Laravel

Laravel hướng dẫn thêm 1 cột trên 1 table có sẵn

Tự hỏi làm thế nào để thêm 1 cột trên 1 bảng có sẵn? Đồng thời xếp cột đó nằm sau 1 cột nào đó mình muốn?

Dùng lệnh artisan migration Laravel cung cấp

php artisan make:migration add_title_to_incomes_table --table=incomes

Một file php migation mới xuất hiện trong ở thư mục này database/migrations/2022_11_28_053244_add_title_to_incomes_table.php

Edit file php migration mới vừa tạo

Mở file mới được generate trong bài viết mình ví dụ là file này database/migrations/2022_11_28_053244_add_title_to_incomes_table.php

 1. Function up
public function up()
{
  Schema::table('incomes', function (Blueprint $table) {
    $table->string('title')->after('id')->nullable();
  });
}

Giải thích

 • nullable() được hiểu là field này được phép null
 • after('id') được hiểu là sẽ tạo col title sẽ được đặt ở vị trí sau cột id
 1. Function down
  Khi muốn quay ngược lại trạng thái trước khi migrate thì function down sẽ thực hiện lệnh dưới là drop cột title
public function down()
{
  Schema::table('incomes', function (Blueprint $table) {
    $table->dropColumn('title');
  });
}

Thực hiện chạy lệnh migrate

php artisan migrate

Kiểm tra lại thử table incomes đã có cột title chưa nhé

Done

Mọi thắc mắc bạn cứ comment bên dưới

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close