VueJS

Quy trình xử lý chức năng trong VueJS sử dụng Vuex: Vue Component, Vuex Store và cập nhật trạng thái

Diagram mô tả quy trình xử lý chức năng trong VueJS sử dụng Vuex như sau:

  1. Vue Component: Đây là thành phần giao diện người dùng, nơi mà quá trình tương tác với chức năng bắt đầu. Khi một hành động nào đó cần được thực hiện, Vue Component sẽ gửi (dispatch) một action tới Vuex Store.

  2. Vuex Store: Sau khi nhận được action từ Vue Component, Vuex Store sẽ thực thi action đó. Action có thể là các thao tác không đồng bộ, ví dụ như gọi API hoặc thực hiện các tác vụ phức tạp.

  3. Mutation needed (Nếu cần thay đổi trạng thái): Trong trường hợp action yêu cầu phải thay đổi trạng thái (state) của ứng dụng, Vuex Store sẽ thực hiện commit một mutation. Mutation này sẽ cập nhật trạng thái, và Vuex Store sẽ thông báo cho Vue Component biết để cập nhật giao diện.

  4. No mutation (Không cần thay đổi trạng thái): Nếu action thực hiện không cần thay đổi trạng thái, Vuex Store sẽ không thực hiện mutation và trạng thái ứng dụng vẫn giữ nguyên. Vuex Store sẽ thông báo cho Vue Component rằng trạng thái không thay đổi.

  5. Render updated state (Hiển thị trạng thái đã cập nhật): Khi trạng thái ứng dụng được cập nhật, Vue Component sẽ tự động hiển thị lại (re-render) dựa trên trạng thái mới. Nếu có sự thay đổi trong trạng thái, Vue Component sẽ cập nhật giao diện cho người dùng.

Bên cạnh đó, diagram cũng chứa một ghi chú bên phải Vue Component, giải thích rằng sự thay đổi trạng thái sẽ kích hoạt quá trình hiển thị lại giao diện.

Quy trình này giúp duy trì sự tách biệt và rõ ràng giữa logic và giao diện, đồng thời cung cấp một cơ chế mạnh mẽ để quản lý trạng thái trong ứng dụng VueJS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close