Wordpress

Hướng dẫn sử dụng hàm date/time trong WordPress

Trong WordPress, bạn nên sử dụng các hàm date/time cung cấp bởi WordPress thay vì sử dụng hàm date() của PHP. WordPress đã cài đặt một số hàm để làm việc với ngày giờ một cách dễ dàng hơn, và chúng tương thích với múi giờ được cài đặt trong cài đặt WordPress của bạn.

Đây là một số hàm bạn có thể sử dụng:

  1. current_time( 'mysql' ): Trả về thời gian hiện tại dưới dạng chuỗi, định dạng giống như 'Y-m-d H:i:s', nhưng đã được điều chỉnh để phù hợp với múi giờ được cài đặt trong WordPress.

  2. get_date_from_gmt( $string, $format ): Chuyển đổi một ngày/giờ GMT thành ngày/giờ địa phương dựa trên cài đặt múi giờ của WordPress.

  3. get_gmt_from_date( $string, $format ): Chuyển đổi ngày/giờ địa phương thành ngày/giờ GMT dựa trên cài đặt múi giờ của WordPress.

Ví dụ sử dụng current_time để lấy thời gian hiện tại theo múi giờ được cài đặt trong WordPress:

$vn_time = current_time( 'Y-m-d H:i:s' );
echo $vn_time;

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đặt múi giờ đúng trong cài đặt WordPress của bạn (như đã hướng dẫn ở câu trả lời đầu tiên) để các hàm này hoạt động chính xác.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close