MariaDBMySQL

ACID là gì trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu?

ACID là viết tắt của 4 thuộc tính quan trọng đối với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu: Atomicity, Consistency, Isolation, và Durability. Dưới đây là chi tiết của từng thuộc tính:

Atomicity (Nguyên tử)

Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động trong một giao dịch duy nhất đều được hoàn thành thành công; nếu không, không có hoạt động nào được thực hiện. Nói cách khác, nếu một phần của giao dịch thất bại, toàn bộ giao dịch cũng thất bại.

Consistency (Tính nhất quán)

Đảm bảo rằng mỗi giao dịch sẽ đưa cơ sở dữ liệu từ một trạng thái hợp lệ này sang trạng thái hợp lệ khác. Cơ sở dữ liệu phải bắt đầu từ một trạng thái đã kiểm tra và kết thúc ở một trạng thái đã kiểm tra.

Isolation (Cô lập):

Đảm bảo rằng thực hiện song song các giao dịch sẽ dẫn đến cùng kết quả với việc thực hiện tuần tự chúng.

Durability (Tính bền vững)

Đảm bảo rằng một khi giao dịch đã được cam kết, nó sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi có sự cố, chẳng hạn như cúp điện, lỗi hệ thống, vv. Dữ liệu liên quan đến giao dịch sẽ không bị mất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu tuân theo mô hình ACID thường cung cấp sự đảm bảo rằng dữ liệu không bị mất hoặc hỏng trong quá trình giao dịch, giúp duy trì tính nhất quán của dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close