MySQL

Các câu SQL hữu ích dùng để update nội dung bài viết có URL cũ sang URL mới

Cập nhật permalink

update wp_posts
set guid = REPLACE(guid, 'http://www.oldsite.com', 'http://www.newsite.com')
where guid LIKE '%http://www.oldsite.com%';

Cập nhật nội dung bài viết có chứa link domain cũ

update wp_posts
SET post_content = REPLACE(post_content, 'http://www.oldsite.com', 'http://www.newsite.com')
where post_content LIKE '%http://www.oldsite.com%';

Cập nhật value trong post_meta có chứa link domain cũ thành link domain mới

update wp_postmeta
SET meta_value = REPLACE(meta_value, 'http://www.oldsite.com', 'http://www.newsite.com')
where meta_value LIKE '%http://www.oldsite.com%';

Cập nhật options wordpress có chứa link domain cũ thành link mới

update wp_options
set option_value = REPLACE(option_value, 'http://www.oldsite.com', 'http://www.newsite.com')
where option_value LIKE '%http://www.oldsite.com%';

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close