Wordpress

Khắc phục tình trạng option_id=0 trên wp_options một cách nhanh chóng và dễ dàng

Trong trường hợp này, bạn cần phải sửa các hàng có giá trị option_id bằng 0 và đồng thời cập nhật giá trị AUTO_INCREMENT của cột option_id để đảm bảo rằng các giá trị mới được tự động tăng lên một cách hợp lý. Để thực hiện điều này, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1

Đăng nhập vào phpMyAdmin hoặc công cụ quản lý cơ sở dữ liệu tương tự và mở cơ sở dữ liệu chứa bảng wp_options.

Bước 2:

Thực hiện truy vấn SQL sau để tìm giá trị option_id lớn nhất hiện tại trong bảng wp_options:

SELECT MAX(option_id) FROM wp_options;

Ghi nhớ giá trị lớn nhất này để sử dụng trong các bước tiếp theo.

Bước 3:

Sửa các hàng có giá trị option_id bằng 0 bằng cách gán cho chúng các giá trị option_id mới, liên tiếp và lớn hơn giá trị lớn nhất tìm thấy ở Bước 2.

Ví dụ, nếu giá trị lớn nhất là 100, bạn có thể gán giá trị 101, 102, 103, ... cho các hàng có option_id bằng 0. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng truy vấn SQL sau:

SET @new_option_id := 101; -- Thay đổi giá trị này thành giá trị lớn nhất tìm thấy + 1
UPDATE wp_options
SET option_id = (@new_option_id := @new_option_id + 1)
WHERE option_id = 0;

Bước 4:

Cập nhật giá trị AUTO_INCREMENT của cột option_id để đảm bảo rằng các giá trị mới được tự động tăng lên một cách hợp lý. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng truy vấn SQL sau:

ALTER TABLE wp_options AUTO_INCREMENT = <new_auto_increment_value>;

Lưu ý rằng giá trị mới cho AUTO_INCREMENT phải lớn hơn giá trị lớn nhất của option_id trong bảng wp_options để đảm bảo tính đúng đắn của các giá trị mới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close