Docker Compose

Docker Compose là gì?

Docker Compose là một hệ thống bổ trợ giúp bạn có thể liên kết Docker containers cá nhân để chúng có thể làm việc chung với nhau. Cực kỳ tiện lợi nếu chúng ta chỉ biết sử dụng Docker thôi.

Tại sao lại phải sử dụng Docker Compose?

Với Compose bạn có thể khai báo nhiều container trong cùng 1 file (docker-compose.yml), từ đó chỉ cần start 1 dòng lệnh là những container được khai báo trong file liên kết với nhau và khởi động một cách tự động

Ví dụ: Docker Compose sẽ tạo điều kiện cho việc liên kết container Wordpress với một container MySQL với nhau dễ dàng mà không cần phải start MySQL server trước.

Back to top button
Close