NodeJS

Hướng dẫn cài đặt Nodejs – npm – yarn phiên bản mới nhất trên Ubuntu

Node.js và npm là những công cụ cần thiết cho các nhà phát triển web. Nếu bạn mới bắt đầu làm việc với Node.js và npm, cài đặt chúng có thể gây ra một số khó khăn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu một cách dễ dàng. 😉

Cài đặt Node.js và npm

Bước đầu tiên để cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu là sử dụng lệnh curl để tải xuống script cài đặt của NodeSource. Bạn có thể sử dụng phiên bản mới nhất của Node.js hoặc chỉ định phiên bản cụ thể bằng cách thay thế setup_16.x trong đường dẫn bằng phiên bản bạn muốn cài đặt.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -

Lệnh trên sẽ tải xuống script và chạy nó. Script sẽ thêm kho lưu trữ NodeSource vào hệ thống của bạn và cập nhật danh sách các gói. Sau đó, bạn có thể cài đặt Node.js và npm bằng lệnh sau:

sudo apt-get install -y nodejs

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra phiên bản của Node.js và npm bằng cách chạy các lệnh sau:

node -v
npm -v

Cài đặt Yarn

Yarn là một công cụ quản lý gói JavaScript được phát triển bởi Facebook. Nó cung cấp cho nhà phát triển một số tính năng hữu ích như quản lý các phụ thuộc, tải xuống các gói nhanh hơn và tạo ra các bản phát hành tối ưu hơn.

Để cài đặt Yarn trên Ubuntu, bạn cần tải xuống khóa GPG của Yarn và thêm kho lưu trữ của Yarn vào hệ thống của mình. Sau đó, bạn có thể cập nhật danh sách các gói và cài đặt Yarn.

curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra phiên bản của Yarn bằng cách chạy lệnh sau:

yarn -v

Kết luận

Vậy là bạn đã hoàn thành việc cài đặt Node.js, npm và Yarn trên Ubuntu. Nếu bạn đã làm theo các bước trong hướng dẫn, bạn sẽ có thể sử dụng Node.js và npm để phát triển các ứng dụng web của mình.

Chúc may mắn và thành công trong việc phát triển các ứng dụng web của bạn với Node.js, npm và Yarn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close