Devops

Hướng dẫn cài đặt Jenskin trên ubuntu 20.04

Bước 1: Cài đặt bộ JDK 11

Gõ lệnh sau trên terminal

sudo apt-get install openjdk-11-jdk-headless

Bước 2: Khai báo các packages

Điều kiện để có thể trước khi tiến hành cài đặt Jenskin

curl -fsSL https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins.io.key | sudo tee \
    /usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc > /dev/null
echo deb [signed-by=/usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc] \
    https://pkg.jenkins.io/debian binary/ | sudo tee \
    /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list > /dev/null
wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins.io.key | sudo apt-key add -
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 5BA31D57EF5975CA
sudo apt-get update

Bước 3: Cài đặt Jenskin

sudo apt-get install jenkins

Nếu quá trình start service Jenskin bị lỗi hãy lưu ý vấn đề này ufw đã allow port 8080 chưa nhé

Bước 4: Setup Jenskin

Nhập mật khẩu lần đầu setup vào ô textbox

Nhập mật khẩu lần đầu

Lấy mật khẩu admin bằng cách in đường dẫn này ra copy và dán vào ô

cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Continue

Bước 5: Tạo user admin đầu tiên

Tạo user admin đầu tiên

Giao diện dashboard

Giao diện dashboard Jenskin

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close