PHP

Cách để lấy id Google Drive từ nhiều dạng link khác nhau

Để lấy id google drive từ các dạng link sau
https://drive.google.com/file/d/{id}/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/{id}/view
https://drive.google.com/uc?id={id}&export=download
https://drive.google.com/open?id={id}

Một regular expression PHP có thể lấy id Google Drive

$link = "https://drive.google.com/file/d/{id}/view?usp=sharing";
preg_match("/(?:\/file\/d\/|id=)([^\/&?#]+)/", $link, $matches);
$id = $matches[1];

Giải thích:

  • \/file\/d\/: Dấu gạch chéo được đặt trong dấu ngoặc kép để chỉ định chuỗi /file/d/ trong đường dẫn.
  • id=: Chuỗi id= sẽ được tìm thấy trong đường dẫn.
  • ([^\/&?#]+): Một nhóm bắt đầu bằng ( và kết thúc bằng ) được sử dụng để chứa id của Google Drive. Trong đó, [^\/&?#] có nghĩa là bất kỳ ký tự nào không phải là /, &, ?, hoặc #, và + có nghĩa là lặp lại một hoặc nhiều lần các ký tự này.

Sử dụng preg_match() để tìm kiếm chuỗi trong biến $link, kết quả sẽ được lưu trong biến $matches. Cuối cùng, lấy giá trị id từ $matches[1].

Chúc bạn thành công.😉

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close